<p style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff6600;”><strong><span style=”font-size: 12px;”><span style=”font-family: tahoma,sans-serif;”> HỢP TÁC XÃ KÊNH THUÊ XE – HỢP TÁC XÃ VT BẠN HỮU ĐƯỜNG XA </span></span></strong></span></p>

<ul>
<li><strong><span style=”font-size: 12px;”>Trụ sở: 52/2, Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Q. Tân Bình, Tp HCM</span></strong></li>
<li><strong><span style=”font-size: 12px;”>Điện thoại:  028.66 78 88 41      |    Fax : 08.62 67 80 84
</span></strong></li>
<li><strong><span style=”font-size: 12px;”>Điện thoại :<strong>09 38 62 82 89  </strong><strong><strong><strong><span style=”color: #0000ff;”>hoặc</span> </strong></strong></strong><strong><strong>09 39 89 79 74  hoặc 0984044944( Mr. Lâm)</strong></strong></span></strong></li>
<li></li>
<li><strong><span style=”font-size: 12px;”><span style=”font-family: tahoma,sans-serif;”><span style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #000000;”>Email :</span> <a href=”mailto:kenhchothuexe@gmail.com”>kenhchothuexe@gmail.com</a>     |  <span style=”color: #000000;”>Website:</span> <a href=”http://kenhchothuexe.com/” target=”_blank” rel=”noopener”>www.kenhchothuexe.com</a></span></span></span></strong></li>
<li><strong><span style=”font-size: 12px;”><span style=”font-family: tahoma,sans-serif;”><span style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #000000;”>Email :</span> <a href=”mailto:kenhthuexe@gmail.com”>kenhthuexe@gmail.com</a>     |  <span style=”color: #000000;”>Website:</span> <a href=”http://www.kenhthuexe.com/”>www.kenhthuexe.com</a></span></span></span></strong></li>
<li><strong><span style=”font-size: 12px;”><span style=”font-family: tahoma,sans-serif;”><span style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #000000;”>Email :</span> <a href=”mailto:bhdx.com.vn@gmail.com”>bhdx.com.vn@gmail.com</a>     |  <span style=”color: #000000;”>Website:</span> <a href=”https://bhdx.com.vn/”>www.bhdx.com.vn</a></span></span></span></strong></li>
<li><strong><span style=”font-size: 12px;”><span style=”font-family: tahoma,sans-serif;”><span style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #000000;”>Email :</span> <a href=”mailto:lienhiepphat.com@gmail.com”>lienhiepphat.com@gmail.com</a>     |  <span style=”color: #000000;”>Website:</span> <a href=”http://lienhiepphat.com/”>www.lienhiepphat.com</a></span></span></span></strong></li>
<li><strong><span style=”font-size: 12px;”><span style=”font-family: tahoma,sans-serif;”><span style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #000000;”>Email :</span> <a href=”mailto:doanbuulam@gmail.com”>doanbuulam@gmail.com</a>     |  <span style=”color: #000000;”>Website:</span> <a href=”http://www.doanlam.com”>www.doanlam.com</a></span></span></span></strong></li>
</ul>